SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Nacka HK
Ishockey
Klubbens organisation

Nacka HK är en ideell förening vilket innebär att det är medlemmarna som bestämmer i klubben via ett årsmöte där alla röstberättigade medlemmar får vara med och rösta fram föreningens styrelse. Den största delen av klubbens administration sköts av kansliet. Kontaktuppgifter hittar du här.

 

Styrelsens uppdrag

 

 • Tillse att föreningens organisation är utformad så att bokföringen och föreningens ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.
 • I instruktioner bestämma arbetsfördelningen mellan styrelsen och andra organ, som styrelsen inrättar; för detta ändamål har styrelsen antagit dels bilagda arbetsordning för kommittéer (se respektive kommitté). Kommittéerna upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för den egna kommittén att gälla under nästföljande verksamhetsår. Budget och planen inges till Styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer.
 • Fortlöpande kontrollera och bedöma föreningens ekonomiska situation samt meddela anvisningar för när och hur sådana uppgifter, som behövs för styrelsens bedömning av föreningen ekonomiska situation och för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter i övrigt skall samlas in och rapporteras till styrelsen; för detta ändamål skall styrelsen erhålla löpande kvartalsrapportering i enlighet med de instruktioner och anvisningar, som styrelsen från tid till annan meddelar kassören.
 • Årligen fastställa en arbetsordning, som bl a skall innehålla bestämmelser om förekommande arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter; innehåller arbetsordningen anvisningar om arbetsfördelning mellan styrelsens ledamöter, skall styrelsen fortlöpande kontrollera, att arbetsfördelningen upprätthålls
 • Hålla ordinarie sammanträde minst 11 gånger per år. Normalt är den första torsdagen i månaden (ej juli). Därutöver kan styrelsen, efter kallelse från ordföranden, hålla extra sammanträden.
 • Vid varje ordinarie sammanträde skall kassören tillse, att styrelsen,utöver de ärenden som enligt dagordningen skall förekomma vid sammanträdet, erhåller erforderlig information och beslutsunderlag angående föreningens ekonomi.
 • Vid årsbokslutssammanträde i maj/jun månad skall ordföranden, utöver vad som anges i 5.1, tillse att föreningens revisorer kallas till sammanträdet för att delge styrelsen de iakttagelser, som gjorts i samband med årets revision. Styrelsen skall jämväl slutligt fastställa och publicera dag och plats för årsmöte.
 • Vid konstituerande styrelsesammanträde i anslutning efter ordinarie årsmöte skall styrelsen dels fastställa den för nästkommande 12-månadersperiod gällande arbetsordningen för styrelsen, vilken skall fogas till protokollet som bilaga, dels fastställa för föreningen och föreningens gällande arbets- och beslutsordningar; nu gällande arbets- och beslutsordning redovisas i bilaga 1, dels besluta om firmateckning, dels fastställa dagar för under året kommande styrelsesammanträden.
 • Vid sammanträdet i mars skall styrelsen särskilt behandla frågan kring utvärderingen av sportkommitténs arbete och kontakter med nya tränare.
 • Vid sammanträde i maj/juni ska iakttagelser från kontakter med föreningens revisorer behandlas.
 • Vid sammanträde med styrelsen skall styrelsens ordförande dels leda styrelsens arbete och tillse, att styrelsen och i förekommande fall enskild styrelseledamot fullgör sina respektive uppgifter, dels tillse, att sammanträden hålls i enlighet med denna arbetsordning och, dels tillse att styrelsen följer en god arbetsordning och att beslut i erforderliga frågor fattas samt att protokoll förs. Härutöver ankommer det på ordföranden att kalla till sammanträde och tillse, att erforderligt beslutsunderlag och övrigt material tillställs styrelseledamöterna. Ordföranden skall vidare vara styrelsens kontaktman med revisorerna. Det ankommer även på ordföranden att årligen tillse att styrelsens arbete utvärderas.

 

Har du frågor gällande styrelsen? Kontaktuppgifter till ledamöterna hittar du här.

 

 

Kommittéer

 

Nacka HK:s styrelse arbetar i kommittéer för att sprida arbetsuppgifterna och framförallt för att få tillgång till all den kompetens som finns inom föreningen. 

 

Sportkommittén

 

Sportkommitténs ordförande sitter i styrelsen och i sportkommittén (SK). Föreningen har tre sportsligt ansvariga enligt följande: A-lag - J18 och U16, U15-U13, U12-U8, Flickor samt Hockeyskolan. De sportsligt ansvariga arbetar nära Sportkommittén. 

 

SK ansvarar för nedanstående punkter

 • Ansvarar för att alla tränare har rätt utbildning enligt Svenska Ishockeyförbundets utbildningsstege
 • Utformar den sportsliga inriktningen för Nacka HK
 • Rekrytering av spelare till A-lag - J18
 • Rekrytering av tränare och lagledare
 • Ansvarar för att träningar hålls på rätt nivå och med rätt innehåll, detta sköts operativt genom de sportsligt ansvariga.
 • Ansvarar för att varje lag tar fram en säsongplanering, som ska godkännas av SK
 • De sportsligt ansvariga ska genomföra tränarmöten för respektive block 3-4 gånger per säsong
 • Ansvar för ishockeyutbildningen via Idrottsgymnasiet
 • Samverkan med förenings- och distriktstränare
 • SK samverkar med de andra föreningarna i tårtbiten
 • Ansvar för istidsfördelningen
 • Ansvar för att föreningen följer Avsiktsförklaringen och ska godkänna alla övergångar på ungdom
 • Lämnar förslag till revideringar och uppdateringar av Nacka Vill till styrelsen 
 • Utbildning av domare genom föreningens domaransvarige
 • Information till alla som berörs av träningsverksamheten
 • Behovsframställning av träningsmaterial
 • Förslag till stipendiater och utmärkelser m.m

Har du frågor till Sportkommittén?

 

Kontakta:

Hanna Kristiansson, Ordförande SK

hanna.kristiansson@nackahockey.se

 
Marknadskommittén
 • Tar fram klubbens sponsorpolicy och produkter
 • Säljer och administrerar klubbsponsoravtal
 • Initierar nätverksträffar för klubbens samarbetspartners
 • Sörjer för klubbens profilprogram 
  • logotyp 
  • design av matchställ
  • klubboveraller
  • hemsida
  • matchannonser och 
  • andra produkter 

 

Vill du sponsra klubben eller kan du bidra i kommitténs arbete? 

 

Kontakta:


marknad@nackahockey.se

 
HUVUDSPONSORER
TIDIGARE SPELARE
AKTUELLT
SPONSORER